RSS Feed

Dịch vụ bảo vệ an toàn cho đời sống

Dịch vụ bảo vệ là ngành nghề không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng...

Điều khoản thi hành công ty bảo vệ

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 14/2001/NĐ-CP...

Quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngan bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quản lý dịch vụ...

Thời gian hoạt động của công ty bảo vệ

Thông báo về thời gian bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chậm nhất là mười ngày...

Tiêu chuẩn kinh doanh công ty bảo vệ

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thủ tục cấp giấy xác...

Page 1 of 1012345...10...Last »
google+